1 มีนาคม 2562 ปภ.รายงานคุณภาพอากาศ 8 จังหวัดภาคเหนือ ภาพรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ พร้อมเร่งประสานปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190301095204033

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ เปิดเผยว่าคุณภาพอากาศในวันนี้มีจังหวัดที่มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) และปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน แพร่ พะเยา และตาก โดยเฉพาะพื้นที่ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีค่า PM2.5 อยู่ที่ 94 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ค่า PM10 อยู่ที่ 104 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ประสาน 8 จังหวัดภาคเหนือ ดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ รวมถึงได้จัดเจ้าหน้าชุดปฏิบัติการพร้อมด้วยเครื่องจักรกลสนับสนุนการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ โดยฉีดพ่นน้ำเพิ่มความชื้นและลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศอย่างต่อเนื่อง รวมถึงดำเนินมาตรการควบคุมการเผาอย่างเคร่งครัด ส่วนพื้นที่ริมทางหลวงให้เฝ้าระวังการเผาในเขตริมทางหลวงอย่างเข้มข้น อีกทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงให้พร้อมปฏิบัติการระงับไฟป่า พร้อมประชาสัมพันธ์ผลกระทบของหมอกควันต่อสุขภาพอนามัย รวมถึงคำแนะนำในการปฏิบัติตนแก่ประชาชน                                                                                                 ที่มาของรูปภาพ: http://thaipost.net